Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

No comment

Limit 30-krotności składek emerytalno – rentowych dotyczący rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2015 roku wynosi 118 770, 00 zł. Po jego przekroczeniu zaprzestaje się pobierania składek na te ubezpieczenia.

Limit rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych

Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym niezależnie czy podlegają oni tym ubezpieczeniom obowiązkowy lub na zasadzie dobrowolności są objęte ograniczeniem rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowym. Limit ten nie ma natomiast zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bez względu na wysokość podstawy wymiaru.
Jak zostanie ustalony limit podstawy składek, każdy płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Limit a określenie momentu przekroczenia rocznego ograniczenia

Generalnie to na płatniku składek spoczywa obowiązek monitorowania czy osoba zatrudniona ( ubezpieczony ) u nas  nie przekroczył kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.
Lecz zdarzają się takie sytuacje gdzie płatnik składek może dowiedzieć o przekroczeniu limitu składek emerytalno-renotowych poprzez:

  • oświadczenie ubezpieczonego złożone płatnikowi,
  • najczęściej na podstawie danych z dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • na podstawie pisma powiadamiającego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( zazwyczaj ma to miejsce gdy ubezpieczony nie był zatrudniony u płatnika przez cały rok kalendarzowy lub jest zatrudniony u kilku płatników składek ).

Limit wykazany w raportach przekazywanych do ZUS

Fakt przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek danego ubezpieczonego oznacza się na deklaracjach rozliczeniowych:

  • ZUS DRA w bloku X w polu 06 – dotyczy to tylko tych ubezpieczonych opłacających składki wyłącznie za siebie,

  • ZUS RCA w bloku III.B. w polu 02.

Stosuje się następujące oznaczenia:

1 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony,

2 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek,

3 – w przypadku, gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Wynagrodzenia kalkulator