Płatnik - przekazywanie dokumentów

Przekazywanie dokumentów do ZUS

No comment

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają z zasady obowiązkowi ubezpieczeń.
Rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych polega na opłacaniu przez prowadzącego działalność składek za siebie, osób z nim  współpracujących, zatrudnianych pracowników jak również każdego innego ubezpieczonego jeśli wymagają tego przepisy.

Płatnik składek w związku z powyższym jest zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Formy przekazywania dokumentów przez płatników składek

Płatnik składek ma możliwość wyboru w jakiej formie będzie przekazywał wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Możliwe formy składania deklaracji:

  • drogą elektroniczną korzystając z aplikacji e-Płatnik udostępnionej na www.pue.zus.pl
  • z programu PŁATNIK (dostępnej na www.zus.pl lub w terenowej jednostce ZUS) – wymagana jest aktualna wersja oprogramowania
  • oprogramowania interfejsowego – możliwość jego zastosowania istnieje gdy wymagania są zgodne z zdefiniowanymi przez ZUS i potwierdzone w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • w wersji papierowej
  • wydruki z oprogramowania interfejsowego

Płatnik składek rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób

W przypadku płatników składek rozliczających ubezpieczenia za nie więcej niż 5 osób, istnieje możliwość składania dokumentów w formie papierowej bądź  w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego.

Zobacz też:

Posiłki regeneracyjne

Rozwiązanie umowy na czas określony

Kalkulator płac brutto netto

Płatnik składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób

W przypadku płatników składek rozliczających ubezpieczenia za więcej niż 5 osób, wymogiem jest aby wszelkie dokumenty rozliczeniowe składane były w formie elektronicznej.

Wyjątki od reguły

W uzasadnionych przypadkach na wniosek płatnika składek, ZUS może zwolnić rozliczającego składki za więcej niż 5 osób z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów rozliczających ubezpieczonych. Po otrzymaniu upoważnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek może przekazywać dokumenty w formie papierowej wg. obowiązujących wzorów druków i formularzy.

Polecamy:

Jarmin.pl
Katalog Stron