Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

No comment

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na wniosek płatnika składek. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek jest zazwyczaj niezbędne przedsiębiorcom w sytuacjach takich jak udział w przetargach bądź gdy starają się o udzielenie kredytu.

Zaświadczenie potwierdza brak zaległości składkowych

Zakład rentowy wydając zaświadczenie potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Dane są sprawdzane według zaewidencjonowanych i prawidłowych na koncie płatnika dokumentów rozliczeniowych, dokonanych wpłat na poczet składek na koncie płatnika według stanu do dnia wydania zaświadczenia.

Brane pod uwagę są nie tylko opłacone składki, lecz również:

 • odsetki za zwłokę
 • koszty egzekucyjne
 • koszty upomnienia
 • opłaty dodatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawiane jest przez właściwą dla płatnika Terenową Jednostkę Organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po wcześniejszym złożeniu pisma. Formularz wniosku  ZUS-EWN można pobrać w każdym oddziale ZUS, ze strony internetowej Zakładu, jak również istnieje możliwość złożenia wniosku przez  portal Platformy Usług Elektronicznych: pue.zus.pl w przypadku posiadania konta przez płatnika składek.

Prawidłowo wypełniony wniosek ZUS-EWN powinien zawierać informacje o :

 • danych płatnika składek m.in mogą się tam znaleźć imię i nazwisko płatnika
 • numery identyfikacyjne jak NIP i REGON
 • numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego lub paszportu – jeśli zostały podane w zgłoszeniu płatnika składek
 • nazwę skróconą oraz nazwę pełną
 • adres płatnika składek
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia – w przypadku osób fizycznych
 • cel w jakim został złożony wniosek
 • datę wydania ostatniego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • wskazanie adresu, na który ma zostać wysłane zaświadczenie
 • podpis wnioskodawcy
 • liczbę egzemplarzy wydawanego zaświadczenia

Termin wystawienia zaświadczenia prze ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku.
W momencie zajścia przyczyn uniemożliwiających wydanie zaświadczenia (np. są zaległości z opłacaniem należności z tytułu składek, błędy w dokumentach rozliczeniowych wymagające korekty danych ), w takich przypadkach ZUS wydaje płatnikowi składek decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Jeżeli płatnik nie zgadza się z otrzymanym postanowieniem odmawiającym wydania zaświadczenia, ma prawo odwołania się od otrzymanej decyzji do sądu.

Zobacz też:

Kwestionariusz osobowy pracownika

Płaca netto

SEO OKatalog