Odsyłacze
PIT

Płatnik składek ma zadanie obliczać, odpisywać, rozliczać oraz opłacać opłaty za każdy miesiąc kalendarzowy. Regulacje te dokonywane są na aktach rozliczeniowych – zestaw akt dotyczący określonego m-ca składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej sprawozdań miesięcznych ( ZUS RZA, ZUS RCA, ZUS RSA ).

Oświadczenie ZUS DRA – dokument ogólny tyczące się wszelkich tytułów oraz wszystkich ubezpieczonych. Regulowane są w niej opłaty na FP i FGŚP, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne a także wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne oraz pielęgnacyjne.

Płatnik rozliczający składki tylko na swoje ubezpieczenie, oddaje do Zakładu Usług Społecznych wyłącznie deklarację rozliczeniową ZUS DRA bez raportów miesięcznych. Jeżeli płatnik ten w ostatnio przedstawionym oświadczeniu zadeklarował jako podstawę wymiaru opłat na ubezpieczenie społeczne 30% najmniejszego wynagrodzenia lub 60% przeciętnego, a na ubezpieczenie zdrowotne sumę minimalnej podstawy wielkości składek, jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za następny miesiąc. Osoba ta jest uwolniona od konieczności składania dokumentów rozliczeniowych za następny miesiąc również wówczas, gdy zmiana w stosunku do m-ca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą najmniejszego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

Czas składania:

płatnik składek obowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową, imienne sprawozdania miesięczne i zapłacić składki za dany m-c, nie później niż:

o do piątego dnia kolejnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
o do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca – dla osób fizycznych, płacących składkę jedynie za siebie,
o do piętnastego dnia kolejnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Miejsce składania:

oświadczenie rozliczeniowe a także imienne raporty miesięczne płatnik opłat przekazuje bezpośrednio do oznaczonej przez ZUS jednostki organizacyjnej.

Opis deklaracji ZUS DRA:

1. Informacje organizacyjne
liczba w miejscu 01 oznacza czas składania deklaracji
numer deklaracji jest niemal zawsze taki sam – 01 – zaś kolejne dane oznaczają miesiąc oraz rok, za który określona deklaracja została wypełniona
2. Informacje charakteryzujące płatnika składek
dane identyfikacyjne podane w oświadczeniu muszą być identyczne z tymi podanymi w druku ZUS ZFA
3. Inne dane
w pozycji 01 wpisujemy liczbę osób ubezpieczonych
pozycja 02 pokazuje czy płatnik stara się o dofinansowanie pracowników z PFRON lub budżetu państwa
w pozycji 03 przedstawiona jest obowiązująca danego płatnika stawka ubezpieczenia wypadkowego
4. Zestawienie obowiązkowych opłat na ubezpieczenia społeczne a także źródeł finansowania
5. Zestawienie wypłaconych świadczeń, które podlegają rozliczeniu w wielkość opłat na ubezpieczenia społeczne
6. Rozliczenie części IV i V
finalna kwota rat na ubezpieczenia społeczne, która została po rozliczeniu wypłaconych świadczeń podchodzących pod naliczenie w ciężar opłat na ubezpieczenia społeczne
7. Zestawienie należnych opłat na ubezpieczenie zdrowotne
składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podpada żadnym upustom – jest identyczna taka sama zarówno w ulgowej jak i normalnej wysokości rat ZUS
8. Zestawienie przysługujących opłat na FP oraz FGŚP
9. Zestawienie przysługujących opłat na fundusz emerytur pomostowych
10. Oświadczenie dochodu (tyczy się osób, które opłacają raty jedynie za siebie)
11. Oświadczenie płatnika opłat
w miejscu 01 winna pojawić się data zgodna z terminami ustawowymi

Archiwizacja:

kopie deklaracji rozliczeniowych oraz korekty tych akt płatnik ma obowiązek przechowywać przez okres 10 lat od daty ich oddania do Zakładu Usług Społecznych. Mogą być przetrzymywane w formie dokumentu pisemnego bądź elektronicznego.