Październik 26

ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia

ZCNA - zgłoszenie do ubezpieczenia

ZCNA jest formularzem ZUS przeznaczonym do  zgłoszenia jak i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego danych o członku rodziny osoby ubezpieczonej  oraz do dokonywania zmiany lub korekty danych dotyczących członka rodziny.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania ZCNA – zgłoszenie do ubezpieczenia została wyłączona
Październik 19

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA  jest miesięczną deklaracja rozliczeniową na której każdy płatnik rozlicza wszystkie składki  a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na poszczególne ubezpieczenia.

Deklaracja ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. W tej deklaracji zamieszczane są również dane o składkach, które podlegają korekcie, jeśli deklaracja pierwotna została złożona a zaszły okoliczności, które spowodowały błędy w złożonej deklaracji rozliczeniowej.

Płatnik składek rozliczający składki wyłącznie za siebie

Co do zasady każdy płatnik składek jest zobligowany do składania deklaracji rozliczeniowej.
Deklaracja DRA rozliczana przez przedsiębiorców (płatników) opłacających składki wyłącznie na swoje ubezpieczenie, którzy zdecydowali się na opłacanie składek minimalnych:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy lub
 •  dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia –  osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mające możliwość z korzystania z preferencyjnych składek ZUS.

Mogą zrezygnować z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRAgdy składki opłacającą składki od podstaw przedstawionych powyżej.
Zwolnienie ze składania deklaracji DRA nie dotyczy pierwszej przekazywanej deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców jak również za kolejny miesiąc, gdy pierwsza deklaracja była za niepełny miesiąc rozliczenia. Natomiast w przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości opłacanych składek (np. spowodowanych absencją chorobową, zawieszeniem działalności w trakcie miesiąca) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć deklarację za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła.

Deklaracja DRA a inni ubezpieczeni

W sytuacji, gdzie przedsiębiorca opłaca składki w wyższej wysokości niż tej ogłoszonej, ponieważ ma do tego pełne prawo, musi pamiętać, że wtedy nie jest zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA.
Natomiast, jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby np. na podstawie umowy o pracę, zlecenie ma również obowiązek składania deklaracji DRA wraz z raportami imiennym za każdy miesiąc.

Terminy przekazywania deklaracji DRA

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA została wyłączona
Październik 19

Wysokość finansowania składek zleceniobiorców

Wysokość finansowania składek zleceniobiorców

Wysokość i zasady finansowania i obliczania składek na ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dalej zwana ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne składają się z ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Wysokość składek zleceniobiorców

Zleceniobiorcy (jak również osoby wykonujące umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług) co do zasady podlegają ubezpieczeniom społecznym. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne są wyrażone w formie stopy procentowej jednakowej dla wszystkich osób podlegającym ubezpieczeniom. Dla ubezpieczeń takich jak emerytalne, rentowe oraz chorobowe stopa procentowa ma charakter niezmienny. Stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego ma natomiast charakter niestały i zależy od ilości zatrudnionych pracowników oraz poziomu zagrożeń zawodowych określonego rodzaju działalności gospodarczej w danej firmie.

Wysokość stóp procentowych

W zależności od źródeł finansowania wysokość stóp procentowych składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru):
  – 9,76% – płatnik składek (zleceniodawca),
  – 9,76% – zleceniobiorca.
 • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru):
  – 6,5% – płatnik składek (zleceniodawca),
  – 1,5% – zleceniobiorca.
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru):
  – 2,45% – zleceniobiorca – jeśli miał możliwość i przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – składkę na to ubezpieczenie finansuje z własnych środków.
 • ubezpieczenie wypadkowe ( od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru):
  –  1,80% – wyłącznie płatnik składek (zleceniodawca) – płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla danych grup działalności.

Należy zwrócić uwagę, przy wyliczaniu należnych składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne na zaokrąglenia, które podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka kwoty jest równa lub wyższa niż 0,50 groszy lub w dół, jeśli jest niższa od 0,50 groszy.

Zobowiązania zleceniodawcy jako płatnika składek

Każdy płatnik składek jest zobowiązany rozliczać składki za swoich ubezpieczonych w szczególności:

 • naliczać za każdy miesiąc wszystkie składki za ubezpieczonych,
 • dokonywać stosownych potrąceń z wynagrodzenia brutto składek w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika etc. ),
 • przekazywać wszystkie składki należne (naliczone składki za wszystkich ubezpieczonych) za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Wysokość finansowania składek zleceniobiorców została wyłączona
Październik 16

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów dotyczy tej grupy ubezpieczonych, którzy pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Pracodawcy jak również Zleceniodawcy są zobowiązani do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zatrudnieniu emeryta lub rencisty oraz o kwocie przewidywanego osiągniętego przychodu.
Płatnik składek powinien bezzwłocznie po nawiązaniu współpracy z osobą pobierającą takie świadczenie poinformować o o tym fakcie organ rentowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów została wyłączona
Październik 16

Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych

Limit 30-krotności składek emerytalno – rentowych dotyczący rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia w 2015 roku wynosi 118 770, 00 zł. Po jego przekroczeniu zaprzestaje się pobierania składek na te ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Limit 30-krotności składek emerytalno-rentowych została wyłączona
Październik 15

Zakończenie preferencyjnych składek ZUS

Zakończenie preferencyjnych składek ZUS

W momencie gdy zbliża się zakończenie preferencyjnych składek ZUS, które trwają przez okres 24 pełnych miesięcy opłacania składek, płatnik musi pamiętać o złożeniu dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, informujących o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowo obowiązującej podstawy.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Zakończenie preferencyjnych składek ZUS została wyłączona
Wrzesień 15

Chorujący przedsiębiorca

Chorujący przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i objął siebie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, przy zachowaniu terminu opłacania składki na to ubezpieczenie nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, ma możliwość w przypadku zachorowania uzyskać świadczenie w postaci zasiłku chorobowego. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Chorujący przedsiębiorca została wyłączona
Wrzesień 9

Obowiązek opłacania składek na FP

Obowiązek opłacania składek na FP

Zasady opłacania składek na Fundusz pracy (FP) regulują odpowiednio przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opłacanie tej składki za ubezpieczonych dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz zleceniodawców. Obecnie wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru podstawy składki.

Uiszczanie składek na FP 

Przepisy prawa regulują za kogo należy opłacać składkę na FP. Są to osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, gdzie podstawa wymiaru do oskładkowania wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracowników w 1 roku pracy – 80% tego wynagrodzenia. Jest to podstawowa reguła w zakresie określania, kiedy składka na FP jest obowiązkowa.

Ubezpieczeni za których płatnik składek opłaca składkę na FP

Składki na Fundusz Pracy trzeba opłacać  między innym za ubezpieczonych:

 • prowadzących działalność gospodarczą,
 • pozostających w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • świadczących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za innych ubezpieczonych niż wymienionych powyżej gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

Zwolnienia z opłacania składki na FP

Płatnicy składek są zwolnieniu z opłacania składek na Fundusz Pracy w poniższych przypadkach:

 • pracownik/zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego,
 •  przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, korzysta z preferencyjnych składek ZUS,
 • kobieta osiągnie 55 rok życia, a mężczyzna 60 (dotyczy pracowników jak i przedsiębiorców) – niezależnie od osiągniętego przychodu nie ma konieczności za takie osoby odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie od opłacania FP przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.
 • przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie,
 • w sytuacji, gdzie pracownik ukończył 50 rok życia i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny przez okres dłuższy niż 30 dni – wtedy przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy na okres 12 miesięcy.

 

 

 

 

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Obowiązek opłacania składek na FP została wyłączona
Sierpień 24

Składki na FEP

Składki na FEP

Pracodawcy zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia  2010 r. muszą odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
(FEP) prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stopa składki wynosi 1,5% podstawy wymiaru, którą stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki na FEP została wyłączona
Sierpień 14

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca ma obowiązek przekazywania ubezpieczonym miesięcznych informacji o danych zawartych w raportach przesłanych do ZUS. W rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej, przekazanym pracownikom za dany rok kalendarzowy, należy uwzględnić wszystkie niezbędne informacje o naliczonych za nich składkach oraz ewentualnych przerwach w ich opłacaniu.

Czytaj dalej

Kategoria: Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej została wyłączona