Odsyłacze
PIT

Czy wiesz, że od 17 czerwca istnieje urlop rodzicielski ?

Do tej pory matkom nowo narodzonych dzieci przysługiwały urlopy:

 • macierzyński, płatny w 100%
 • dodatkowy macierzyński, płatny w 100%
 • wychowawczy, bezpłatny.
Przy czym wymiar urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, uzależnione są od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

  Zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy zapewniają nowy rodzaj urlopu, jaki przysługuje tym razem obojgu rodzicom: urlop rodzicielski. Jego wymiar to 26 tygodni i jest niezależny od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Przy czym, jeśli z chcą z niego skorzystać zarówno ojciec jak i matka, to łącznie nie mogą przekroczyć 26 tygodni.

  Urlop rodzicielski nie jest w pełni płatny, a jedynie 60%. Jest to mimo wszystko korzystne rozwiązanie dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Biorąc bowiem ulrop wypoczynkowy na okres 6 miesięcy, pracownikowi nie przysługiwały w tym okresie żadne świadczenia pieniężne.

Płatnik ZUS

Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana płacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS?

Płatnik ZUS ma obowiązek obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym terminie do ZUS. Wraz z wpłacanymi musi dopełnić obowiązków sprawozdawczych.

Płatnik ZUS może łatwo sporządzić deklaracje ZUS DRA i wyliczyć należne skłądki za pomocą narzędzi jakie udostępnia w internecie serwis księgowość internetowa

Do płatników ZUS zalicza się m.in. :

 • pracodawca- w stosunku do pracowników
 • jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład
 • jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie;
 • podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
 • ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne
 • ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium
 • ZUS - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład
 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność
 • w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • pracownik, który na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne.