Płatnik ZUS

Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej jest zobowiązana płacić składki do ZUS. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS?

Płatnik ZUS ma obowiązek obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym czasie do ZUS. Wraz z wpłacanymi składkami powinien dopełnić obowiązków sprawozdawczych.

Do płatników ZUS zalicza się m.in. :- jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,

- osoba prowadząca pozarolniczą działalność – w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

- ZUS – w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,

- wójt, burmistrz czy prezydent miasta – w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

- jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne i wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie – w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia i osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego czy w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

- powiatowy urząd pracy – w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych bądź stypendium,

- ośrodek pomocy społecznej – w stosunku do osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale bądź ciężko chorym członkiem rodziny i wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem czy rodzeństwem,

- podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

- zatrudniony, który na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne.,
- pracodawca- w stosunku do pracowników,

- ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne