Nadejście nowego roku zawsze niesie ze sobą liczne zmiany, zarówno w obszarze księgowym, jak i kadrowo-płacowym. Jedną z podstawowych, kluczowych zmian, następującą po nadejściu nowego roku jest aktualizacja kwoty obowiązującego wynagrodzenia minimalnego za pracę. Ile wynosi płaca minimalna w 2020 roku? Sprawdź!

Czym jest płaca minimalna?

Najniższa krajowa czyli płaca minimalna, jest to odgórnie ustalona, zgodnie z przepisami prawa, kwota minimalnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Kwota ta określana jest w postaci:
  • stawki godzinowej oraz
  • minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do wymiaru czasu pracy.
Płaca minimalna jest ustalana na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.). 

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Kwota minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 wynosi 2 600 zł brutto. Płaca minimalna w 2020 roku stanowi 49,70 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.  Z roku na rok można obserwować tendencję zwyżkową w odniesieniu do kwoty określającej najniższą krajową.
Rok Płaca minimalna (brutto)
2020 2600,00 zł
2019 2250,00 zł
2018 2100,00 zł
W stosunku do roku poprzedniego, 2019, wynagrodzenie minimalne wzrosło w sumie aż o 350 zł.
Wysokość płacy minimalnej podlega szczególnej ochronie. Oznacza to, że pracownik/zleceniobiorca nie ma prawa zrzec się prawa do otrzymywania wynagrodzenia z zachowaniem określonej kwoty najniższej krajowej.

Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku

Minimalna stawka godzinowa odnosi się do wynagrodzenia z tytułu:
Minimalna stawka godzinowa nie odnosi się do umów agencyjnych oraz umów o dzieło.
Godzinowa stawka płacy minimalnej również notuje tendencję zwyżkową.
Rok Minimalna stawka godzinowa (brutto)
2020 17,00 zł/h
2019 14,70 zł/h
2018 13,70 zł/h
Zleceniobiorca/samozatrudnieni również nie mogą zrzec się prawa do otrzymywania wynagrodzenia z zachowaniem określonej minimalnej stawki godzinowej.
Należy również pamiętać o tym, że obecne przepisy prawa określają obowiązek dokonywania wypłat z tytułów umów zlecenie, trwających dłużej niż miesiąc, przynajmniej raz w miesiącu. Dodatkowo zapłata za wykonanie usługi powinna mieć formę pieniężną (wypłata wynagrodzenia w gotówce lub przelewem).

Jak poinformować pracownika o zmianie wysokości wynagrodzenia?

Najczęściej spotykaną formą informowania pracowników o zmianie wysokości wynagrodzenia minimalnego jest wręczenie im porozumienia o zmianie warunków płacy i pracy (potocznie zwane aneksem do umowy). Jednakże nie zawsze pracodawca zobowiązany jest do sporządzania tego typu dokumentu. W przypadku, gdy w umowie pracownika zostanie zawarty zapis określający słownie, że wysokość wynagrodzenia jest równa “płacy minimalnej” - wtedy nie ma konieczności co rok dokonywać zmian warunków umowy. Gdy aktualizacji wymagają zapisy w umowach cywilnoprawnych dotyczące wynagrodzenia za pracę - w takim przypadku należy stworzyć aneks do umowy. Aneks zawierający nową stawkę wynagrodzenia minimalnego za dany rok powinien zostać podpisany przez obie strony umowy.

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na poszczególne świadczenia

Zmiana wysokości płacy minimalnej ma wpływ na różnego rodzaju wskaźniki oraz wysokość świadczeń. Wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie miał wpływ na:
  • minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
  • kwotę wolną od potrąceń,
  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoje,
  • odprawy z tyt. zwolnień grupowych,
  • odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu ,
  • odszkodowania za mobbing lub dyskryminację.

Płaca minimalna a ZUS przedsiębiorców

Zmiana wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego ma wpływ również na poziom opłacanych składek ZUS przez przedsiębiorców. Dotyczy to grupy przedsiębiorców korzystających ulgi “preferencyjne składki ZUS” lub inaczej zwanej “2 letnia ulga dla nowych firm”.  Podstawą do wyliczenia składek za ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorców będących na preferencji, jest kwota odpowiadająca 30% minimalnego wynagrodzenia. Płaca minimalna - potocznie zwana najniższą krajową, ma na celu zagwarantować pracownikom wynagrodzenie umożliwiające godne życie. Ustanowienie takiej kwoty miało dodatkowo na celu ograniczenie nadmiernego wykorzystywania pracowników w ramach wykonywanych przez nich obowiązków. Wynagrodzenie minimalne umożliwia również ograniczanie konfliktów pracowniczych.