Jednym z obowiązków płatnika składek jest sporządzenie i przekazanie pracownikowi rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej. Czym jest IMIR i w jakim terminie należy przekazać ten dokument pracownikowi? 

Co powinna zawierać deklaracja IMIR?

W deklaracji IMIR powinny zostać wykazane podstawy i wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w podziale na poszczególne miesiące roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia). Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać dane, które pracodawca przekazał do ZUS w raportach imiennych za pracowników. Co istotne w deklaracji tej płatnik składek nie wykazuje składek opłaconych, a wyłącznie składki naliczone. 

W jakim terminie oraz w jakiej formie należy przekazać IMIR?

Pracodawca ma obowiązek przekazania informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej w formie papierowej lub elektronicznej  do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku kalendarzowym. Należy podkreślić, że przekazanie deklaracji w formie elektronicznej może nastąpić wyłącznie za zgodą pracownika, natomiast sam dokument powinien zostać opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.