ZCNA jest formularzem ZUS przeznaczonym do  zgłoszenia jak i wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego danych o członku rodziny osoby ubezpieczonej  oraz do dokonywania zmiany lub korekty danych dotyczących członka rodziny.

Powiadomienie płatnika o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny na druku ZUS ZCNA

Członków swojej rodziny mogą zgłaszać wyłącznie osoby ubezpieczone, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo bądź dobrowolnie. Każdy uprawiony ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych do tego członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Ubezpieczony ( np. pracownik, zleceniobiorca ) dokonuje tego poprzez poinformowanie płatnika składek o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu na formularzu ZUS ZCNA, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji powodujących obowiązek dokonania zgłoszenia. Jeśli zajdą okoliczności powodujące wyłączenie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, ubezpieczony ma również  7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń do poinformowania płatnika składek. Na podstawie przekazanych informacji płatnik sporządza do ZUS druk zgłoszeniowy ZUS ZCNA.

Który członek rodziny ma prawo być ubezpieczony na podstawie zgłoszenia ZCNA ?

Istotną kwestią jest ustalenie, którzy członkowie rodziny są uprawnieni do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem za sprawą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się:
  • dziecko osoby ubezpieczonej (dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione), wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w placówce szkolnej, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia przez nie 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  •  małżonek,
  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie) – jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że wnuk może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez dziadków tylko w sytuacji, gdzie żaden z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w ogóle tzn. ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Polecamy:
kalkulator pracodawcy
alkoholizm leczenie Katalog stron internetowych