Jeśli prowadzisz działalność rolniczą i zamierzasz rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej powinieneś zainteresować się kwestią opłacania ubezpieczenia społecznego.

Sprawdź czy spełniasz warunki, aby kontynuować ubezpieczenie w KRUS czy powinieneś już odprowadzać składki do ZUS.

Ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby rolnik i pracujący z nim domownicy zostali objęci ubezpieczeniem społecznym rolników, muszą prowadzić działalność rolniczą. Działalność rolnicza znajduje się w obszarze  produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Rolnik lub domownik, który zaczyna prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą lub zaczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności według obowiązującego prawa może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby zachować możliwość pozostania w KRUS. W pierwszej kolejności aby osoba prowadząca działalność rolniczą mogła kontynuować ubezpieczenie w KRUS musi posiadać minimum 3-letnim okresem rolniczego ubezpieczenia zanim rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli ten warunek jest spełniony to na wstępie trzeba złożyć w KRUS oświadczenie o zamiarze kontynuowania ubezpieczenia rolniczego do 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu.  

Kolejny warunek mówi o tym, że rolnik nie może być zatrudniony u innego przedsiębiorcy oraz nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty.

W momencie spełnienia wszystkich powyższych wymogów przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega w ZUS ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W sytuacji kiedy podlegający ubezpieczeniu rolniczemu będzie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę lub zlecenia jest zobowiązany do zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zgłoszenia się w ZUS jako płatnik składek. Realizuje to na druku ZUS ZFA w przeciągu 7 dni od chwili nawiązania współpracy z pierwszą osobą, za którą ma obowiązek naliczać składki ubezpieczeniowe. Natomiast za osobę zatrudnioną musi w ZUS złożyć druk ZUS ZUA (lub ZUS ZZA - jeśli zatrudniona osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy, który nie podlega pod ubezpieczenia w KRUS

Rolnik, który jednocześnie prowadzi działalność rolniczą oraz własną działalność gospodarczą o charakterze nierolniczym, musi pamiętać, że każdego roku należy poinformować KRUS o wysokości należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z tej działalności ( najpóźniej do 31 maja).

Ubezpieczenie rolnika lub domownika ustaje z dniem, z którym rolnik lub domownik był zobowiązany złożyć oświadczenie w jednostce KRUS jeżeli kwota tego podatku przekroczy roczną kwotę graniczną, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia.

Uwaga!

Jeżeli kwota należnego podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2014 r. przekroczyła 3166 zł, to od 1 czerwca 2015 r. osoba prowadzącą gospodarstwo rolne zostanie wyłączona z ubezpieczenia w KRUS.

Kiedy kwota ta zostanie przekroczona przedsiębiorcza będzie musiał opłacać ubezpieczenie społeczne w ZUS.

W takim przypadku przy prowadzeniu działalności obowiązkowo musimy opłacać ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.  Do dobrowolnych ubezpieczeń należeć będzie jedynie ubezpieczenie chorobowe.

Jest możliwość płacenia preferencyjnych składek ZUS pod warunkiem, że płatnik, który został został wyłączony z ubezpieczeń społecznych w KRUS nie przekroczy okresu 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Polecamy:

Katalog Stron Limey.pl