Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i objął siebie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, przy zachowaniu terminu opłacania składki na to ubezpieczenie nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, ma możliwość w przypadku zachorowania uzyskać świadczenie w postaci zasiłku chorobowego.

Ubezpieczony przedsiębiorca

Przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, nie licząc czasu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązkowe jest również dla niego ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo przedsiębiorca ma prawo przystąpić na swój wniosek do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast do uiszczania składki na FP zobowiązani są ci przedsiębiorcy, dla których podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wymiar ubezpieczenia

W zależności od przysługujących preferencji w opłacaniu składek ZUS w przypadku, gdy prowadzona działalność jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, podstawa do naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne nie może być niższe niż:
  • minimalna podstawa wymiaru, którą stanowi kwota  2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)
  • minimalna podstawa wymiaru, którą stanowi kwota 525 zł (podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia brutto ( tj. 1750 zł brutto w roku 2015 ) za pracę.

Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Aby uzyskać zasiłek chorobowy przedsiębiorca dostarcza do Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoje  zwolnienie lekarskie wraz z drukiem Z-3b w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego lub wypłaty tego świadczenia, przedsiębiorca opłaca składki ZUS tak, jakby nie posiadał prawa do zasiłku , czyli uiszcza składki w pełnej wysokości, która go obowiązuje.

Korekta podstawy wymiaru składek za okres choroby przedsiębiorcy

Gdy przedsiębiorcy zostanie przyznany zasiłek chorobowy, to za czas trwania niezdolności do pracy ma możliwość pomniejszenia deklaracji rozliczeniowej na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W przypadku gdy składki są opłacane od kwoty stanowiącej najniższą podstawę wymiaru, może pomniejszyć proporcjonalnie:

● dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i

● mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom

Liczbę jaką uzyskaliśmy, nie podlega zaokrągleniu i należy ją pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w takim wymiarze, w jakiej została wyliczona. Zaokrąglamy do pełnych groszy dopiero kwotę końcową (tzn. pomniejszoną podstawę wymiaru).

Należy pamiętać, że możliwość pomniejszenia składek występuje jedynie jeśli składki są liczone on najniższej podstawy ogłoszonej przez ZUS, w przypadku zadeklarowania wyższej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma się prawa do pomniejszenia składek za okres pobierania zasiłku.

 Zobacz też:

Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Przelicznik netto brutto

Kalkulator płac brutto netto