Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie trwania ubezpieczenia wypadkowego podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź związanych ze współpracą przy prowadzeniu tejże działalności.

Wypadek przy pracy - rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej nie jest uzależnione od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenia jakie może uzyskać poszkodowany:
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Płatnik - osoba opłacająca własne ubezpieczenie

W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członkom ich rodzin powyższe świadczenia nie będą przysługiwały w sytuacji występowania w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku gdy zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne będzie przekraczać kwotę 6,60 zł - do momentu spłaty całości zadłużenia. Natomiast w sytuacji, gdy spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczonemu przedsiębiorcy przysługuje świadczenie za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy z tego tytułu.

Wypadek przy pracy - niezbędna dokumentacja w celu uzyskania świadczenia

By móc uzyskać świadczenie związku z wypadek przy pracy, należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na siedzibę firmy, złożyć komplet dokumentów:

Dokumenty firmowe:

 • Wpis do ewidencji gospodarczej
 • Potwierdzenie o nadaniu numeru NIP
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Zobacz też:
Odpowiedzialność materialna
Przelicznik brutto
Powyższe zaświadczenia powinny być sporządzone w formie kopii za zgodnością z orginałem jak również z możliwością ich wglądu.

Pozostałe wymagane dokumenty:

 • ksero dowodu osobistego
 • opis przebiegu wypadku
 • ewentualnie zaświadczenie o udzielenie pierwszej pomocy w trakcie wypadku - jeśli była udzielona
 • ewentualne zwolnienie lekarskie
 • zaświadczenie płatnika składek - ZUS Z-3b
Na podstawie złożonych oświadczeń odpowiedzialny podmiot np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzi kartę wypadku. Katalog Stron