Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA  jest miesięczną deklaracja rozliczeniową na której każdy płatnik rozlicza wszystkie składki  a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na poszczególne ubezpieczenia.

Deklaracja ZUS DRA

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA służy do rozliczania składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. W tej deklaracji zamieszczane są również dane o składkach, które podlegają korekcie, jeśli deklaracja pierwotna została złożona a zaszły okoliczności, które spowodowały błędy w złożonej deklaracji rozliczeniowej.

Płatnik składek rozliczający składki wyłącznie za siebie

Co do zasady każdy płatnik składek jest zobligowany do składania deklaracji rozliczeniowej. Deklaracja DRA rozliczana przez przedsiębiorców (płatników) opłacających składki wyłącznie na swoje ubezpieczenie, którzy zdecydowali się na opłacanie składek minimalnych:
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy lub
  •  dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia -  osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mające możliwość z korzystania z preferencyjnych składek ZUS.
Mogą zrezygnować z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRAgdy składki opłacającą składki od podstaw przedstawionych powyżej. Zwolnienie ze składania deklaracji DRA nie dotyczy pierwszej przekazywanej deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez przedsiębiorców jak również za kolejny miesiąc, gdy pierwsza deklaracja była za niepełny miesiąc rozliczenia. Natomiast w przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości opłacanych składek (np. spowodowanych absencją chorobową, zawieszeniem działalności w trakcie miesiąca) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć deklarację za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła. Zobacz też:
Rozwiązanie umowy na czas określony
Posiłki regeneracyjne
Podróż służbowa
Kalkulator netto

Deklaracja DRA a inni ubezpieczeni

W sytuacji, gdzie przedsiębiorca opłaca składki w wyższej wysokości niż tej ogłoszonej, ponieważ ma do tego pełne prawo, musi pamiętać, że wtedy nie jest zwolniony z comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA. Natomiast, jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby np. na podstawie umowy o pracę, zlecenie ma również obowiązek składania deklaracji DRA wraz z raportami imiennym za każdy miesiąc.

Terminy przekazywania deklaracji DRA

  • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
Katalog Ryszarda