Wysokość i zasady finansowania i obliczania składek na ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dalej zwana ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne składają się z ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Wysokość składek zleceniobiorców

Zleceniobiorcy (jak również osoby wykonujące umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług) co do zasady podlegają ubezpieczeniom społecznym. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne są wyrażone w formie stopy procentowej jednakowej dla wszystkich osób podlegającym ubezpieczeniom. Dla ubezpieczeń takich jak emerytalne, rentowe oraz chorobowe stopa procentowa ma charakter niezmienny. Stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego ma natomiast charakter niestały i zależy od ilości zatrudnionych pracowników oraz poziomu zagrożeń zawodowych określonego rodzaju działalności gospodarczej w danej firmie.

Wysokość stóp procentowych

W zależności od źródeł finansowania wysokość stóp procentowych składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe wynoszą:
  • ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru): - 9,76% - płatnik składek (zleceniodawca), - 9,76% - zleceniobiorca.
  • ubezpieczenie rentowe (8,00% podstawy wymiaru): - 6,5% - płatnik składek (zleceniodawca), - 1,5% - zleceniobiorca.
  • ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru): - 2,45% - zleceniobiorca - jeśli miał możliwość i przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - składkę na to ubezpieczenie finansuje z własnych środków.
  • ubezpieczenie wypadkowe ( od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru): -  1,80% - wyłącznie płatnik składek (zleceniodawca) - płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla danych grup działalności.
Należy zwrócić uwagę, przy wyliczaniu należnych składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne na zaokrąglenia, które podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka kwoty jest równa lub wyższa niż 0,50 groszy lub w dół, jeśli jest niższa od 0,50 groszy.

Zobowiązania zleceniodawcy jako płatnika składek

Każdy płatnik składek jest zobowiązany rozliczać składki za swoich ubezpieczonych w szczególności:
  • naliczać za każdy miesiąc wszystkie składki za ubezpieczonych,
  • dokonywać stosownych potrąceń z wynagrodzenia brutto składek w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika etc. ),
  • przekazywać wszystkie składki należne (naliczone składki za wszystkich ubezpieczonych) za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Katalog Stron Internetowych o-Katalog.pl
Kalkulator płacy