Zakład Ubezpieczeń Społecznych raz na parę lat przeprowadza kontrolę z zakresu rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków w obrębie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek.

Przedmiot kontroli płatnika składek

Kontrolę wykonywania działań z zakresu ubezpieczeń społecznych regulują ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 121), ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz. U. z 1998 r. Nr 164 poz. 1165). Przedmiotem kontroli jest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań oraz obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek.

Zakres kontroli płatnika składek

Kontrolę u płatników składek przeprowadzają osoby do tego upoważnione - są to inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy mogą sprawdzić w szczególności:
 • prawidłowość zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
 • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
 • sprawdzić prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
 • dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek
Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Karta ewidencji czasu pracy
Praca przy komputerze

Zobowiązania płatnika składek podczas kontroli

Zgodnie z art. 88 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnicy składek na polecenie inspektora muszą udostępnić :
 • wszelkie dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli
 • udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek
 • sporządzać i wydawać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli Zakładu
 • zapewniać niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych
 •  udzielać wyjaśnień kontrolującemu
 • przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym na język polski
Powyższe udzielanie informacji i wszelkiej dokumentacji jest nieodpłatne - dokumenty należy dostarczać w terminie określonym przez kontrolującego.
Taxi Poznań