Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów dotyczy tej grupy ubezpieczonych, którzy pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Pracodawcy jak również Zleceniodawcy są zobowiązani do powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zatrudnieniu emeryta lub rencisty oraz o kwocie przewidywanego osiągniętego przychodu. Płatnik składek powinien bezzwłocznie po nawiązaniu współpracy z osobą pobierającą takie świadczenie poinformować o o tym fakcie organ rentowy.

Zaświadczenie o przychodzie emerytów i rencistów - zobowiązani do złożenia powiadomienia o przychodzie

Emeryci i renciści, którzy są świadczeniobiorcami, mają obowiązek poinformować ZUS w trakcie roku kalendarzowego o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Mogą to uczynić poprzez:
  • formularz ZUS RW-73,
  • złożenie zaświadczenia lub pisma.
Istotną kwestią jest aby w zawiadomieniu zamieścić informację, od kiedy została podjęta dodatkowa praca zarobkowa i jaki jest osiągany z niej przychód. Następnym wymogiem nałożonym na świadczeniobiorców jest, że po zakończeniu roku kalendarzowego emeryci i renciści powinni zawiadomić również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Ten obowiązek dotyczy:
  • pracodawcy, zleceniodawcy (art. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty) oraz
  • emeryta lub rencisty (art. 5 ust. 1 rozporządzenia).
Zaświadczenie należy złożyć do końca lutego za rok ubiegły. Dla organu rentowego niezależnie czy pracownik (zleceniobiorca) składa do ZUS zaświadczenie o przychodzie za rok ubiegły, to pracodawca (zleceniodawca), tak samo musi dostarczyć do organu zaświadczenie o wysokości przychodu osiągniętego przez swojego pracownika pobierającego świadczenie. Często zdarza się, że emeryt lub rencista prosi zakład pracy o wystawienie takiego zaświadczenia, bo chce je sam przekazać do ZUS. Mimo tego, że pracownik (zleceniobiorca) złoży zaświadczenie w ZUS, pracodawca (zleceniodawca) również ma obowiązek dostarczyć takie zaświadczenie do ZUS i mieć na to potwierdzenie. Do celów dowodowych najlepiej przekazywane zaświadczenie nadać listem poleconym.

Zwolnieni z obowiązku składania zaświadczeń o przychodzie

Co do zasady każdy emeryt jest zobowiązany do złożenia powiadomienia o uzyskiwanym przychodzie. Od tej zasady są zwolnieni ci świadczeniobiorcy, którzy powszechny wiek emerytalny osiągnęli przed podjęciem działalności zarobkowej. Zobacz też:
praca przy komputerze
rozliczenie zaliczki
wynagrodzenie netto brutto