Według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch równie ważnych części: szkolenia ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Jakie zasady obowiązują przy instruktażu? Przeczytaj i odwiedź się więcej! Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku, na którym będzie pracować zatrudniony pracownik,  gdy pracownik wykonuję swoją pracę na różnych stanowiskach pracy to musi odbyć instruktaż  na każdym z tych stanowisk. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku gdy: 
  • zatrudnia się nowego pracownika
  • przenosi się pracownika na inne stanowisko pracy,
  • zatrudnia się uczniów odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
Instruktaż stanowiskowy powinien także być powtarzany w razie zmiany warunków techniczno-organizacyjnych na stanowisku pracy. Według przepisów Instruktaż stanowiskowy powinie trwać co najmniej 8 godzin. Jednak o jego czasie decyduje: przygotowanie zawodowe pracownika, jego staż pracy i rodzaj wykonywanej pracy oraz zagrożenia jakie są na stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinie być przeprowadzany przez osobę kierująca pracownikami lub pracodawcę. Tylko gdy mają one kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Odbycie instruktażu stanowiskowego potwierdza się na piśmie w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Którą później przechowuje się w aktach osobowych pracownika.