Gdy pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy bądź w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby jest wypłacana odprawa pośmiertna. Komu się ją wypłaca? Kiedy pracodawca nie wypłaca tego świadczenia?

Uprawnieni do otrzymania odprawy

Zgodnie z przepisami do otrzymania odprawy pośmiertnej mają prawo członkowie rodziny pracownika:
  • małżonek,
  • osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.
Do renty rodzinnej mają prawo między innym dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione: do ukończenia 16 lat, a jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat  oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy. Także rodzice gdy mają ukończą 50 lat.

Wysokość odprawy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, wysokość odprawy pośmiertnej zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Gdy pracownik był zatrudniony:
  • krócej niż 10 lat odprawa pośmiertna to wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • co najmniej 10 lat odprawa to wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  • co najmniej 15 lat odprawa to wysokość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Gdy zmiana pracodawcy nastąpiła w skutek przejścia zakładu pracy (na zasadach artykułu 23[1] K.p.), oraz gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy wówczas do okresu zatrudnienia wlicza się przy tym pracownikowi też okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Odprawa pośmiertna obliczana według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego

Odprawę pośmiertną należy obliczyć według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego. Czyli do podstawy odprawy należy przyjąć wynagrodzenie:
  • określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,
  • składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc ,
  • składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc.

Odprawa pośmiertna i jej podział

Odprawa pośmiertna dzielona jest pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Dzieli są ja w równych częściach. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawniony do jej otrzymania członek rodziny, przysługuje mu ona w połowie wysokości.

Ubezpieczenie pracownika a wypłata odprawy

Jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela jest wyższe niż kwota odprawy wówczas pracodawca nie wypłaca już odprawy. Jednak w sytuacji gdy odszkodowanie jest niższe od wysokości odprawy pośmiertnej, pracodawca wypłaca rodzinie różnicę między tymi świadczeniami.