Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę na czas określony zawieranej w przypadku nieobecności pracownika przebywającego na urlopie lub zwolnieniu.

Kiedy zawiera się umowę na zastępstwo?

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastąpienia pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności pracodawca może w tym celu zatrudnić nowego pracownika w oparciu o umowę na zastępstwo obejmującą czas trwania tej nieobecności. Umowa na zastępstwo nie podlega limitowaniu w przeciwieństwie do pozostałych umów na czas określony. Oznacza to, że po upływie 33 miesięcy lub w przypadku zawarcia czwartej umowy nie przekształci się ona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Co powinna zawierać umowa na zastępstwo?

Zgodnie z Kodeksem pracy w umowie na zastępstwo powinny znaleźć się informacje określające:
 • rodzaj umowy,
 • strony umowy,
 • datę zawarcia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • cel lub przyczynę zawarcia umowy.
Pracownik w oparciu o umowę na zastępstwo powinien być zatrudniony na tym samym stanowisku, co pracownik zastępowany. Nie ma jednak konieczności aby pozostałe warunki zatrudnienia takie jak wynagrodzenie czy wymiar czasu pracy pokrywały się z warunkami nieobecnego pracownika.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo wygasa wraz z terminem, na który została zawarta lub z chwilą powrotu zastępowanego pracownika. Może również zostać rozwiązana przez cały okres trwania umowy na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy oraz za wypowiedzeniem Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo jest taki sam jak w przypadku umów na czas określony i nieokreślony i wynosi:
 • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc - dla osoby zatrudnionej co najmniej  przez 6 miesięcy,
 • 3 miesiące - gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.