Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby przysługuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania jest on zależny  od charakteru ubezpieczenia.

Okres wyczekiwania w prawie

Według  art. 4 pkt 1 ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:
  • ubezpieczonemu obowiązkowo po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego
  • ubezpieczony dobrowolnie po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego

Co wlicza się w okres wyczekiwania?

Do okresów ubezpieczenia chorobowego (30 lub 90 dni) wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, gdy przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana:
  • urlopem wychowawczym,
  • urlopem bezpłatnym,
  • odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
Jest to zamknięta lista wiec jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym trwa więcej niż 30/90 dni i wniknęła z innych powodów, to do okresu wyczekiwania nie należy wliczać wcześniejszego okresu ubezpieczenia.

Zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia ubezpieczenia

Według art. 4 pkt 3 od prawo do zasiłku chorobowego przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego:
  • absolwentom szkół lub szkół wyższych jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie zalicza się okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego),
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.