Ulga na start ma za zadanie ułatwić życie nowym przedsiębiorcom, bo dzięki niej ulegają obniżeniu koszty składek ZUS. Jaką wysokość składki zdrowotnej są zobowiązani do zapłaty młodzi przedsiębiorcy? Czy wszyscy mogą z niej skorzystaj? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania!

Ulga na start - kto może skorzystać?

Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki:
  • są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową lub są wspólnikami spółek cywilnych),
  • zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub rozpoczynają ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy u którego pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności bieżącym w obecnym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Jaki kod tytułu ubezpieczenia obowiązuje przy uldze na start?

W przypadku korzystania z ulgi na start przy rejestrowaniu się do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS na druku ZUS ZZA należy wpisać kod rozpoczynający się cyframi 05 40. Kolejne dwie cyfry zależą od posiadania prawa do emerytury lub renty, oraz czy posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ile zapłaci przedsiębiorca?

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłaca się od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru i jest ona miesięczna i niepodzielna. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł.

Ulga na start trwa 6 miesięcy

Ulga na start trawa maksymalnie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych i okres jej trwanie zależy od momentu rozpoczęcia działalności. Jeżeli dzień rozpoczęcia działalności przypada na:
  • pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi.
  • inny niż pierwszy dzień kalendarzowego, miesiąca tego się nie wlicza.

Czy ulga na start ma jakieś konsekwencje?

W okresie ulgi na start nie skorzysta się z świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • zasiłku opiekuńczego.
Okres, w którym nie opłaca się składek na ubezpieczenie emerytalne nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i renty. Dodatkowo aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy należy udowodnić wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz, że niezdolność do pracy powstała w tych okresach lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.