Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca ma obowiązek przekazywania ubezpieczonym miesięcznych informacji o danych zawartych w raportach przesłanych do ZUS. W rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej, przekazanym pracownikom za dany rok kalendarzowy, należy uwzględnić wszystkie niezbędne informacje o naliczonych za nich składkach oraz ewentualnych przerwach w ich opłacaniu.

Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (w formie papierowej  lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego) informacje zawarte w raportach imiennych przekazywanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji. Informacje te płatnik składek może przekazuje:
  • w informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej,
  • w informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej lub
w innej formie, jeśli będzie spełniony wymóg określony w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Raport imienny powinien zawierać również symbol oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jego sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby upoważnionej.

Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji o kwotach zawartych w raportach imiennych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia 2013 r. płatnicy składek nie mają już obowiązku comiesięcznego przekazywania ubezpieczonemu informacji o kwocie należnych za niego składek. Wszystkie te dane, które dotychczas były przekazywane ubezpieczonym raz w miesiącu, płatnik ma obowiązek przekazać im w formie rocznej informacji. Tylko w sytuacji gdy ubezpieczony tego zażąda, płatnik ma obowiązek udzielania mu takiego zestawienia, jednak nie częściej niż raz na miesiąc.

Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji o kwotach należnych za nich składek, rozliczonych  za rok ubiegły przekazuje się do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Jarmin.pl

Brak wymogu przekazywania informacji w szczególnych przypadkach

Pomimo, że nie ma już obowiązku przekazywania co miesiąc informacji o należnych składkach dla ubezpieczonych, wielu płatników nadal przekazuje ubezpieczonym comiesięczne raporty imenne. Płatnicy, którzy na bieżąco w ciągu roku przekazywali ubezpieczonym informacje o należnych za nich składkach, nie mają obecnie obowiązku ponownego przekazywania im zbiorczego zestawienia rocznego, chyba że ubezpieczony tego zażąda.

Zobacz też:
Rozliczenie zaliczki
Badania wstępne do pracy
Lista obecności