Płatnik zasiłków jest ustalany na cały kolejny rok. Jego ustalenie odbywa się poprzez określenie liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego. Nie zależnie, który podmiot ( zakład pracy lub ZUS ), zostanie płatnikiem, będzie on uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowym dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. 

Płatnik zasiłków - kto to taki ?

Płatnikiem zasiłków jest podmiot, który ma obowiązek ustalać prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego, wysokość zasiłków i który ma obowiązek je wypłacać.

Płatnikiem zasiłków w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, może zostać:

 • pracodawca/zleceniodawca, który jest płatnikiem składek, bądź
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustala oraz świadczenia te wypłaca przez cały rok kalendarzowy płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 21 i więcej ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku. Płatnik składek, który jest zobowiązany do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,będzie płatnikiem: zasiłków chorobowych, zasiłków wyrównawczych i świadczeń rehabilitacyjnych. Należy wziąć również pod uwagę, że płatnik zasiłków ustala także prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Wypłaty tych świadczeń płatnik składek może dokonywać swoim ubezpieczonym tylko w czasie trwania ubezpieczenia.

Ustalenie liczby ubezpieczonych na 30 listopada

Biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych, mających wpływ do ustalenia płatnika zasiłków, należy na dzień 30 listopada uwzględnić zarówno osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak i te, które mając możliwość, przystąpiły do niego na zasadzie dobrowolności. Są to:
 • zatrudnieni pracownicy,
 • uczniowie,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Dla kogo Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zawsze płatnikiem świadczeń ?

Niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, istnieją świadczeniobiorcy, dla których ZUS zawsze będzie płatnikiem świadczeń, do tej grupy przynależą:
 • zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego 20 i mniej pracowników,
 • ubezpieczeni, którzy prowadzą pozarolniczą działalność lub osoby z nimi współpracujące,
 • osoby duchowne
 • osoby, które są uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
Zobacz też:
wynagrodzenie kalkulator
Katalog SEO HTML SERWIS - button graficzny katalog e-zwd.pl Dodaj swoją stronę do naszego katalogu