Pracodawcy zatrudniający osoby przy pracach w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia  2010 r. muszą odprowadzać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stopa składki wynosi 1,5% podstawy wymiaru, którą stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Tytuł ubezpieczeniowy objęty FEP

Płatnik składek reguluje składki na FEP wyłącznie za tych pracowników świadczących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionych na podstawie.:
  • umowy o pracę,
  • umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo
  • umowy o dzieło, jeżeli umowa została zawarta z własnym pracodawcą, z którym pracownik ma zawartą umowę o pracę, lub jeśli w ramach takiej umowy pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym zawarł umowę o pracę.
Wykaz prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze znajduje się w ustawie o emeryturach pomostowych.

Obowiązek opłacania składki na FEP

Obowiązek opłacania składki na FEP przez płatników składek, dotyczy wyłącznie pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy świadczą pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Składki są opłacane tylko wówczas gdy te warunki są spełnione łącznie. Obowiązek opłacania składki powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania prac z tym związanych, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Roczna podstawa wymiaru składki na FEP w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Poinformowanie ZUS

Płatnicy składek przekazują do ZUS informacje o osobach objętych Funduszem Emerytur Pomostowych związku z wykonywaną przez nich pracą w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze na formularzu ZUS ZSWA. Obowiązek złożenia w Zakładzie Ubezpieczenień Społecznych ZUS ZSWA składa się za rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego w formie obowiązującej płatnika składek tj. w formie elektronicznej lub w wersji papierowej. Polecamy: nKatalog.pl
Sprostowanie świadectwa pracy