Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mają na celu wsparcie pracowników i rynku pracy. Kto i w jakich sytuacjach jest zwolniony z opłacania FP i FGŚP?

Fundusz Pracy (FP)

Fundusz pracy jest rodzajem państwowego funduszu celowego, który funkcjonuje od 1 stycznia 1990 roku. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa. Środki gromadzone przez FP pochodzą ze składek odprowadzanych przez przedsiębiorców i przeznaczane są w głównej mierze na zasiłki dla bezrobotnych, programy zapobiegania bezrobociu, stypendia naukowe, świadczenia integracyjne, dodatki aktywizacyjne itp. Obowiązek opłacania składek na FP wynika z ustawy z 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje kilka przypadków, dla których następuje zwolnienie z opłacania składek, a mianowicie w sytuacji gdy:
  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe niż minimalne;
  • przedsiębiorca zatrudnia pracowników jedynie na podstawie umowy zlecenie;
  • nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS;
  • przedsiębiorca bądź pracownik ukończy: w przypadku kobiety 55 rok życia lub 60 rok życia w przypadku mężczyzny.
Wymiar składki na FP w 2019 roku to 2,45 %. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorcy opłacającego standardowe składki wynosi 70,05 zł.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest funduszem celowym, który powstał w 1994 roku. Głównym celem FGŚP jest ochrona pracowników przed niewypłacalnością pracodawcy. Składki na FGŚP są opłacane przez przedsiębiorców jedynie za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, bądź umowę zlecenie. Środki gromadzone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są przeznaczane na:
  • wynagrodzenia za pracę;
  • wynagrodzenia za czas urlopu;
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą;
  • odprawy pieniężne w przypadku rozwiązania umowy bez winy pracownika;
  • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
W 2019 roku składka na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.