Niezadowalająca wysokość świadczeń emerytalnych sprawia, że wielu emerytów decyduje się dodatkowo na podjęcie pracy. Jak wygląda kwestia składek ZUS dla emeryta w zależności od formy zatrudnienia? Czy zatrudnienie emeryta jest opłacalne? Przeczytaj w niniejszym artykule!

Zatrudnienie emeryta w oparciu o stosunek pracy

Emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę generuje taką samą wysokość składek społecznych oraz zdrowotnych jak każdy inny zatrudniony. Oznacza to, że od dnia nawiązania stosunku pracy z emerytem do czasu jego ustania  przedsiębiorca jest zobowiązany opłacać za niego składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia emeryta do ZUS-u należy sporządzić na druku ZUS ZUA w terminie do 7 dni od momentu zatrudnienia. Obowiązek opłacania Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych jest uzależniony od wieku pracownika. Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tych składek w przypadku kobiet, które ukończyły 55 oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Emeryt na umowie zlecenie - co trzeba wiedzieć?

Zatrudnienie emeryta na podstawie o umowy zlecenie jest równoznaczne z obowiązkiem opłacania składek społecznych oraz zdrowotnych. W przeciwieństwie do umowy o pracę na zleceniu przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania za pracownika składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej oraz zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Tak jak w przypadku stosunku pracy należy zgłosić emeryta do ZUS-u na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Umowa o dzieło z emerytem

Umowa o dzieło nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Na zleceniodawcy dzieła spoczywa natomiast odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzenia emeryta. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku gdy umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracodawcą, wówczas przychód z umowy o dzieło jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Opłacanie składek ZUS za emeryta jest więc uzależnione od formy zatrudnienia. Jednak bez względu czy zostanie zawarta umowa o pracę czy umowa zlecenie przedsiębiorca będzie miał obowiązek odprowadzania składek społecznych oraz zdrowotnych, jeżeli emeryt nie osiąga przychodów równych lub wyższych minimalnemu wynagrodzenie z innego tytułu.