Uiszczanie składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy każdego podmiotu, w określonych ustawą terminach za każdy miesiąc kalendarzowy. Konsekwencje nie opłacania składek w określonym czasie z zasady mają przykre konsekwencje.

Terminy opłacania składek

Płatnik składek przesyła co do zasady w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, nie później niż:
 • do 10. dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 • do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.
Wyjątkiem nie składania deklaracji ZUS DRA jest:
 • Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników i opłacający standardowe/preferencyjne składki ZUS - ogłoszone przez Zakład
 • Ta reguła ma zastosowanie również w sytuacji opłacania składek za osobę współpracując również na podstawie minimalnego wymiaru.
Każda zmiana w opłacaniu składek jak i rozpoczęcie działalności bądź jej zamknięcie w trakcie miesiąca zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia deklaracji DRA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Konsekwencje nie opłacania składek ZUS

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne upoważniają Zakład Ubezpieczeń Społecznych do stosowania różnych sankcji , prowadzących do terminowego wywiązywania się z określonych wspomnianą ustawą obowiązków przez osoby do tego upoważnionych i zobowiązanych. Nie wszystkie jednak sankcje, konsekwencje,  stosowane środki bezpośrednie mają skutek finansowy. Wszystkie natomiast są dotkliwe dla tych niesumiennych płatników, którzy nie wywiązujących się z określonych ustawą obowiązków. Zobacz też:
Dofinansowanie pfron
Przykładowe konsekwencje jakie wobec dłużnika może wystosować Zakład Ubezpieczeń Społecznych z mocy prawa:
 • naliczenie odsetek za zwłokę
 • wymierzenie opłaty dodatkowej
 • wystąpienie do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie karą grzywny
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych, określonych przepisami Kodeksu karnego
 • wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia określonej funkcji
 • zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
 • zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika do sądu upadłościowego
Katalog stron