Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować charakter umowy o dzieło i zadecydować o jej objęciu ubezpieczeniem społecznym. Wówczas wykonawca umowy o dzieło, zostanie objęty obowiązkiem ubezpieczeń -  zazwyczaj jak zleceniobiorca, a płatnik będzie musiał opłacić za niego wszystkie należne składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Charakterystyka umowy o dzieło

Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła zawsze za wynagrodzeniem. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat i charakter tej umowy wymaga by działanie wykonawcy przyjmującego określone zamówienie doprowadziło do rzeczywistego, indywidualnie oznaczonego efektu wykonanego dzieła.

Ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo skutecznie zakwestionować zasadność zawarcia umowy o dzieło w miejsce umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. W obrębie działalności ZUS należy m.in.:
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz
 • kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.

ZUS ma prawo sprawdzić sam fakt zawarcia umów, treści tych umów jak również może to czynić na podstawie różnego rodzaju innych dokumentów czy informacji m.in.:

 • na podstawie zeznań świadków
 • zapisów umowy
 • analizy  innych dokumentów źródłowych dotyczących wykonywanej usługi
 • sposobu płatności wynagrodzenia
 • dotrzymywania terminu płatności

Natomiast gdy ustalenia dokonane w trakcie postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego pozwolą na potwierdzenie przez ZUS, że umowa o dzieło została zawarta dla pozoru bądź w celu obejścia prawa, następstwem może być objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych osoby, która pracowała na podstawie zakwestionowanej umowy o dzieło.

Powyższa decyzja jest wydawana na podstawie art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Prawomocny wyrok sądu jest wiążący dla obu stron: płatnika składek i ubezpieczonego, jak również w odniesieniu do ZUS.

Konsekwencje oskładkowania umowy o dzieło w drodze decyzji wydanej przez ZUS

 • wpłata całości składek, wraz z częścią, do której pokrycia był zobowiązany zleceniobiorca,
 • odsetki za zwłokę - płatnik nie nalicza odsetek za zwłokę od zaległości składkowych, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł,
 • istnieje możliwość nałożenia dodatkowej opłaty,
 • obciążenie karą grzywny do 5000 zł.
Katalog firm