Deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA używane są do zgłaszania do ubezpieczeń oraz przy zmianie danych osoby ubezpieczonej. W przypadku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej wypełnia się deklarację ZUS ZUA. Natomiast osoby objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym zgłasza się na druk ZUS ZZA.  W zależności od rodzaju dokonywanych korekt przepisy określają sposób postępowania.

Deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA - korekta danych identyfikacyjnych

Gdy w zgłoszeniu ZUS ZUA / ZUS ZZA zostały błędnie podane  dane identyfikacyjne np. pierwsze imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, wówczas należy złożyć ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej). Przykład 1. W zgłoszeniu pracownika podano błędne nazwisko (literówka). W tej sytuacji na druku ZUS ZIUA w bloku III (Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej) należy wpisać błędne nazwisko. W bloku IV (Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej) wpisuje się prawidłowe dane.

Korekta danych ewidencyjnych i adresowych

Gdy chcemy skorygować dane ewidencyjne osoby ubezpieczonej takie jak drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć lub dane adresowe. Wówczas składamy druk ZUS ZUA / ZUS ZZA w trybie korekty. Czyli wypełniając zgłoszenie w bloku I Dane organizacyjne wpisujemy odpowiednią cyfrę ( 2 – korekta).

Korekta czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń i ponowne zarejestrowanie

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń i ponowne zarejestrowanie konieczne jest  przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie:
  • terminu objęcia ubezpieczeniami,
  • kodu tytułu ubezpieczenia,
  • rodzajów ubezpieczeń.
W takiej sytuacji należy:
  1. złożyć deklarację ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
  2. ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń wypełniając prawidłowo odpowiednią deklarację zgłoszeniową – ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
Przykład 2. Na formularzu ZUS ZUA zostało błędnie podany kod ubezpieczenia 05 70 xx– zamiast 05 10xx. W tej sytuacji należy:
  1. wyrejestrować się z ubezpieczeń na ZUS ZWUA. Jako mod podając błędnie wprowadzony kod 05 70xx a jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń trzeba wpisać podaną wcześniej datę powstania obowiązku ubezpieczeń
  2. ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z kodem 05 10 xx.