Według przepisów cudzoziemiec może mieszkać i podjąć pracę bez numeru PESEL. Jednak od 2018 r. PESEL stał się identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców. Czyli w kontaktach z administracją skarbową nie mogą oni posługiwać się już numerem NIP oraz numerem paszportu. PESEL cudzoziemca stał się daną jaką pracodawca musi posiadać aby wysłać poprawny PIT 11.

PESEL cudzoziemca zmiany w prawie

Do końca 2017 r. według przepisów możliwość nadania numeru PESEL występowała tylko w przypadku osób, które posiadały prawo długoterminowego pobytu w Polsce i wyłącznie na ich wniosek. Osoby te rozliczały się z fiskusem za pomocą numeru Paszportu lub numeru NIP.  Jednak od 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL. Obecnie cudzoziemiec który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy otrzymuje numer PESEL z urzędu. Dlatego obecnie rozliczenia podatkowe cudzoziemców  powinny odbywać się z identyfikatorem PESEL. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o PIT z 4 października 2018 r

Wniosek o PESEL

Obecnie uzyskiwanie numeru PESEL jest więc łatwiejsze.  Numer ten wydawany od razu przy zameldowaniu. W przypadku gdy cudzoziemiec nie może bądź chce się zameldować w Polsce  powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy. Gdy nie ma  on możliwości meldunku do złożenia wniosku właściwy będzie urząd gminy, na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca.

PIT 11 a PESEL cudzoziemca

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym podatnika, m.in. tego, o którym mowa w formularzu PIT-11, jest:
  • numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
Wynika z tego  że numerem identyfikacyjnym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest PESEL, jeśli obejmuje je rejestr PESEL,a  cudzoziemcy mieszkający na terytorium Polski są nim objęci. W związku z czym pracodawcy powinni zwracać uwagę, czy pracownik ma PESEL. W sytuacji gdy go nie mają  powinni poinformować  go o konieczności uzyskania takiego numeru.Gdy pracownik nie poda swojego numeru PESEL pracodawcy napotkają problemy ze sporządzeniem PIT-11. Obecnie informację PIT 11 składa się do końca stycznia wyłącznie w formie elektronicznej, a brak identyfikatora podatnika spowoduje jej odrzucenie. Warto pamiętać ze za niezłożenie PIT-11 w terminie może wywołać sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.