Zasady opłacania składek na Fundusz pracy (FP) regulują odpowiednio przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opłacanie tej składki za ubezpieczonych dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz zleceniodawców. Obecnie wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru podstawy składki.

Uiszczanie składek na FP 

Przepisy prawa regulują za kogo należy opłacać składkę na FP. Są to osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, gdzie podstawa wymiaru do oskładkowania wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracowników w 1 roku pracy - 80% tego wynagrodzenia. Jest to podstawowa reguła w zakresie określania, kiedy składka na FP jest obowiązkowa.

Ubezpieczeni za których płatnik składek opłaca składkę na FP

Składki na Fundusz Pracy trzeba opłacać  między innym za ubezpieczonych:
 • prowadzących działalność gospodarczą,
 • pozostających w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
 • wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • świadczących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za innych ubezpieczonych niż wymienionych powyżej gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Zobacz też:
Posiłki regeneracyjne
Przelicznik brutto na netto

Zwolnienia z opłacania składki na FP

Płatnicy składek są zwolnieniu z opłacania składek na Fundusz Pracy w poniższych przypadkach:
 • pracownik/zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego,
 •  przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, korzysta z preferencyjnych składek ZUS,
 • kobieta osiągnie 55 rok życia, a mężczyzna 60 (dotyczy pracowników jak i przedsiębiorców) - niezależnie od osiągniętego przychodu nie ma konieczności za takie osoby odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie od opłacania FP przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.
 • przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie,
 • w sytuacji, gdzie pracownik ukończył 50 rok życia i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny przez okres dłuższy niż 30 dni - wtedy przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania Funduszu Pracy na okres 12 miesięcy.
Katalog Stron