Rok 2019 stoi pod znakiem licznych zmian prawnych w tym w sektorze związanym z podatkami. Od sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa stanowiąca o wprowadzeniu ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” często zamiennie nazywaną ulgą “PIT Zero”. Zarówno z perspektywy przedsiębiorców jak i samych pracowników ważne jest to - kogo ta ulga obejmuje oraz co tak naprawdę oznacza w praktyce? Jakie aspekty formalne trzeba spełnić, żeby w 2019 roku ulga ta została uwzględniona przy rozliczaniu młodego pracownika? Z nami poznasz odpowiedzi na te pytania! Zwolnienie z PIT dla młodych to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona dla osób które nie ukończyły 26-go roku życia. Objęte tą ulgą zostaną jak twierdzi Ministerstwo Finansów ponad 2 miliony osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz zlecenie. 

Na czym polega zwolnienie z PIT dla młodych?

Ulga “PIT Zero” polega na zwolnieniu z obowiązku podatkowego pracowników spełniających w.w. warunki. Przyznanie tej ulgi nie jest zależne od ilości podpisanych umów przez osobę objętą zwolnieniem. Zwolnienie z PIT dla młodych dotyczy przychodów nieprzekraczających limitu 85 528 zł w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest rok 2019 r.w którym to zwolnienie obowiązuje jedynie przez 5 miesięcy przez co limit zwolnienia został proporcjonalnie zmniejszony do kwoty 35 636,67 zł. Pozytywną informacją jest fakt, że dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł/ 35 636,67 zł w 2019 roku) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Czego nie obejmuje ulga zwolnienie z PIT dla młodych?

W myśl ustanowionych przepisów ulga “PIT Zero” obejmuje sobą jedynie przychody osób młodych. Zgodnie z przepisami opodatkowane ciągle pozostają:
  • zasiłki, 
  • odprawy, 
  • odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia/za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy
  • część stypendiów
  • niektóre świadczenia alimentacyjne.
Ulga niestety nie obejmuje sobą osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło oraz nie będzie przyznawana osobom decydującym się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Obowiązki formalne

Wszystkie osoby spełniające wymogi do przyznania ulgi “PIT Zero” w roku 2019 muszą złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie. Złożony dokument w formie oświadczenia powinien zawierać informacje o chęci objęcia danej osoby ulgą - zwolnienie z PIT dla młodych w wyznaczonym przedziale czasowym obejmujący zakres zamykający się w 2019 roku. Przedsiębiorca dopiero po uzyskaniu takiego oświadczenia ma prawo zaprzestać pobierać zaliczki na poczet podatku dochodowego danej osoby. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia nie zostaną poszkodowane - ich wpłacona nadwyżka podatku zostanie im zwrócona w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. Od roku 2020 nie będzie obowiązkowym składanie takich oświadczeń. Ustawodawca przewidział, że ulga “zwolnienie z PIT dla młodych” będzie od następnego roku przypisywana automatycznie do osób, którym ulga się należy.

Składki na ZUS i NFZ

Osoby objęte ulgą “PIT Zero” nie zostają zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne chyba, że wynika to z ich indywidualnej sytuacji (zbieg tytułów ubezpieczeń).

Kto nie zapłaci ani podatku ani składek na ZUS i NFZ?

W najlepszej sytuacji obecnie znajdują się osoby młode do 26 roku życia które pozostają objęte statusem studenta oraz są zatrudnione na umowie zlecenie. Osoby będące w takiej sytuacji nie będą płaciły ani zaliczki na podatek dochodowy ani składek ZUS. Praktyce oznacza to że ich wynagrodzenie BRUTTO będzie równie wynagrodzeniu NETTO.