Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej ze stron (pracownika lub pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę? Odpowiadamy poniżej.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od rodzaju zawartej umowy oraz stażu pracy u danego pracodawcy.

Dla umów zawartych na czas określony i nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie w przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc w przypadku pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące w przypadku pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata.

Dla umów na okres próbny okres wypowiedzenia umowy wynosi:

  • 3 dni robocze dla umów zawartych na okres do dwóch tygodni,

  • 1 tydzień dla umów zawartych na okres dłuższy niż 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie dla umów zawartych na 3 miesiące.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Rozpoczęcie okresu wypowiedzenia jest zależne od tego, czy okres wypowiedzenia ustalony jest w miesiącach, tygodniach czy dniach.

Momentem rozpoczęcia okresu wypowiedzenia jest:

  • pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy, w przypadku gdy okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach,

  • pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach

  • pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy okres wypowiedzenia liczony jest w dniach. 

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony w ramach umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące złożył wypowiedzenie w czwartek 30 stycznia 2020 r. Momentem rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia jest niedziela 2 lutego, natomiast ostatnim dniem wypowiedzenia umowy - 15 luty 2020 r. (sobota).

Okres wypowiedzenia niesie korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik podczas okresu wypowiedzenia ma możliwość znalezienia nowej pracy i zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego, natomiast pracodawca dzięki okresowi wypowiedzenia ma okazję znalezienia nowego pracownika na zwalniane stanowisko.