Umowa o praktykę absolwencką ma na celu ułatwienie absolwentom zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.

Kto może odbyć praktyki w ramach umowy o praktykę absolwencką?

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, praktykantem może zostać osoba, która:

  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia,

  • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową bądź zagraniczną szkołę uznawaną za równorzędną do polskiego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

Ważne!
Umowa o praktykę absolwencką z danym podmiotem przyjmującym na praktyki może zostać zawarta na łączny okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące. 

Ile wynosi wynagrodzenie praktykanta?

Praktyka może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku odpłatnego charakteru praktyki, miesięczna wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W 2020 roku maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto z tytułu umowy o praktykę absolwencką wynosi 5 200 zł brutto.

Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką

Przepisy ustawy o praktykach absolwenckich regulują również kwestie związane z rozwiązaniem umowy. W myśl art. 6 umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana w każdej chwili, jeśli praktyka odbywa się nieodpłatnie lub z zachowaniem  siedmiodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy umowa ma charakter odpłatny.