Fundusz pracy to państwowy fundusz celowy, z którego środki przeznaczane są na aktywizację osób bezrobotnych, w tym między innymi na zasiłki dla bezrobotnych, szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych, prace interwencyjne czy roboty publiczne. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% wymiaru podstawy składek i jest finansowana ze środków pracodawcy.

Fundusz Pracy - w jakich sytuacjach następuje zwolnienie z opłacania tej składki?

Składka na Fundusz Pracy nie jest obowiązkowa dla wszystkich, bowiem w niektórych przypadkach można liczyć na zwolnienie z jej opłacania. Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na FP:

  • za pracowników, którzy wracają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego przez okres 36 miesięcy, liczony począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy;

  • za zatrudnionych, którzy ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych w urzędzie pracy przez okres 12 miesięcy;

  • za osoby, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn;

  • za osoby do 30. roku życia, które zostały skierowane z urzędu pracy przez okres 12 miesięcy;

  • za osoby zatrudnione, których łączne wynagrodzenie ze wszystkich tytułów w danym miesiącu osiągnie wartość niższą niż minimalne wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym;

  • za zleceniobiorców, jeśli w ramach działalności nie zatrudnia ani jednego pracownika na podstawie stosunku pracy.

Co istotne sam przedsiębiorca również może zostać zwolniony z opłacania składki na FP jeśli opłaca składki od podstawy niższej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku lub ukończył 55. rok życia w przypadku kobiet lub 60. rok życia w przypadku mężczyzn.