Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, którego celem jest gromadzenie środków z przeznaczeniem na wypłatę po ukończeniu 60. roku życia. Z czyich środków są finansowane wpłaty do PPK i ile wynoszą? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Podstawowe i dodatkowe wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK są finansowane głównie ze środków podmiotu zatrudniającego oraz uczestnika PPK. Wśród wpłat do PPK wyróżniamy wpłaty podstawowe, które są obowiązkowe i wynoszą 2% wynagrodzenia dla wpłaty podstawowej pracownika oraz 1,5 % wynagrodzenia dla wpłaty podstawowej pracodawcy.

Co istotne, w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia pracownika nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, wówczas pracownik ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia.

Oprócz wpłat podstawowych pracownik oraz podmiot zatrudniający mają możliwość określenia wpłat dodatkowych. Wpłaty dodatkowe są dobrowolne i wynoszą do:

  • 2% wynagrodzenia dla wpłaty dodatkowej pracownika;

  • 2,5% wynagrodzenia dla wpłaty dodatkowej pracodawcy.

Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Wpłaty do PPK finansowane są również z budżetu państwa. Uczestnik PPK może liczyć na jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240 zł.

Podsumowując, wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Wpłaty finansowane przez pracownika oraz pracodawcę mogą wynosić maksymalnie 8% wynagrodzenia (4% z wpłat pracownika oraz 4% z wpłat pracodawcy). Co istotne uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, natomiast środki zgromadzone na koncie uczestnika PPK stanowią jego własność prywatną.