Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę wykonaną. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki i zdarza się, że pracownik otrzymuje wynagrodzenia, chociaż pracy nie wykonał. Przedstawiona sytuacja dotyczy np. przestoju. Na czym polega przestój w zakładzie pracy? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest przestój?

W myśl art. 81. § 1. kp o przestoju mówimy w sytuacji, gdy pracownik jest gotów do wykonywania pracy, jednak z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie jej wykonać. Za przestój możemy więc uznać czas niewykonywania pracy w związku z awarią urządzenia, warunkami atmosferycznymi, brakiem niezbędnych narzędzi itp.

Wynagrodzenie za przestój w pracy

Jeśli pracownik nie mógł wykonać pracy z przyczyn niezależnych od siebie, wówczas z tytułu gotowości do świadczenia pracy powinien otrzymać wynagrodzenie za czas przestoju. Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju odpowiada kwocie stawki godzinowej lub miesięcznej, jaką otrzymuje pracownik. W sytuacji, gdy w umowie nie zostały wyodrębnione stawka miesięczna lub godzinowa, wówczas za czas przestoju pracownik powinien otrzymać 60% wynagrodzenia. Należy jednak podkreślić, że wynagrodzenie za czas przestoju nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym.

Podsumowując, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania w gotowości do świadczenia pracy jeżeli przestój powstał z czynników od niego niezależnych. W sytuacji, gdy przestój został spowodowany przez pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.