Wynagrodzenie chorobowe jest finansowane ze środków pracodawcy i przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy z powodu choroby przez okres 33 dni lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 55. roku życia. 

Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy po okresie wyczekiwania. Okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, przy czym do okresu wyczekiwania wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia jeśli przerwa między nimi była nie większa niż 30 dni.

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe wynosi:

  • 80% wynagrodzenia za czas choroby,

  • 100% choroby za czas choroby w ciąży, spowodowanej wypadkiem w drodze lub z pracy oraz za czas badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz za czas nieobecności związanej z zabiegiem pobrania komórek, tkanek i narządów.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

W celu wyliczenia należnego wynagrodzenia za czas absencji chorobowej należy:

  1. Od podstawy wynagrodzenie chorobowego odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (13,71%).

  2. Otrzymany wynik podzielić przez 30.

  3. Wynik z punktu 2. pomnożyć przez wysokość wynagrodzenia chorobowego (80% lub 100%).

  4. Wyliczoną wartość pomnożyć przez liczbę dni absencji chorobowej.

Przykład 1.

Pracownik z tytułu umowy o pracę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4200 zł i w okresie od 16.02.2020 r. do 20.02.2020 r. (5 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe pracownika za okres absencji?

4 200 zł - 13,71% = 4 200 zł - 575,82 zł = 3624,18 zł

3624,18 zł : 30 = 120,81 zł

120,81 zł * 80% = 96,65 zł

96,65 zł * 5 = 483,25 zł

Pracownik za okres nieobecności otrzyma wynagrodzenie chorobowe w kwocie 483,25 zł.